Дейности

Дейностите на Руския център са системни и многофункционални.

 • Информация и справка:
 • осигуряване на достъп до големи количества информация от различни профили
 • учебно-методическа и научно-популярна литература
 • мултимедийна колекция
 • съвременни референтни източници в Интернет
 • електронни бази данни на руски медии
 • печатни и електронни версии на енциклопедии и речници
 • географски атласи и художествени каталози
 • каталози на рускоезични медии и организации на сънародници в чужбина
 • Информационни бази данни по теми: „Образование в Русия“, „Курсове по руски език“ и др.
 • Архив на списание RussianMir.ru
 • Информационни материали за социални и културни събития от руския свят и за дейността на фонд „Руски мир“

 

 • Образователни: програми и курсове за различни категории потребители
 • придобиване и усъвършенстване на знанията по руски език въз основа на специално подбрани печатни и мултимедийни публикации
 • използването на нови методи за изучаване на руския език върху материалите на DVD филми (със субтитри на различни езици) и въз основа на мултимедийни образователни програми
 • подготовка за обучения с използване на различни съвременни средства за представяне на информация
 • подготовка за тестване на руски език като програми за чуждоезиково обучение
 • организиране на индивидуална и самостоятелна работа на студенти и посетители
 • методическа помощ при подбора на учебници, научни и справочни материали по различни дисциплини
 • самостоятелна и групова работа с мултимедийна колекция, гледане и слушане на курсове по история, лекции по изкуство, изучаване на класически литературни произведения

 

 • Творчeски инициативи
 • организиране на изложби, вернисажи, поставяне на постоянни и мобилни експозиции;
 • организиране на филмови вечери – прегледи и дискусии на игрални филми;
 • провеждане на тематични седмици, посветени на руската култура, литература, кино, спорт и др .;
 • провеждане на творчески конкурси;
 • участие в организирането на фестивали и празници, посветени на руския език и култура;
 • улесняване на работата на фолклорни групи и други групи, насочени към популяризиране на руската култура;
 • участие в творческите и арт програми на фондация „Руски мир“;
 • организиране на музикални вечери.
 • Комуникативна: насърчаване на научната, познавателната и неформалната междукултурна комуникация
 • организиране на научни конференции и семинари;
 • провеждане на кръгли маси и дискусии;
 • създаване и организация на работа на клубове по интереси, семейни клубове;
 • провеждане на тематични вечери, насочени към различни категории потребители;
 • изпълнение на детски и младежки културни програми;
 • провеждане на читателски конференции и литературни спорове;
 • организиране на лекции по темата на центровете;
 • провеждане на тематични презентации;
 • организиране на срещи с интересни хора, културни и обществени личности от Русия;
 • организация на взаимодействие и комуникация чрез системата на социалните мрежи на Фонд „Руски мир“;
 • консултиране по грантови, образователни и културни програми на Фонд „Руски мир“;
 • подготовка и публикуване на материали за дейността на центъра в медиите.

 

Руският център е ресурсен център, който осигурява достъп до големи количества образователна, методическа и научно-популярна информация от Русия.

Руският център е система за обучение, която ви позволява ефективно да научите руския език и култура въз основа на съвременни техники и програми.

Руският център е творческа и комуникативна платформа, която създава условия за организиране на художествени събития, научни дискусии и неформална комуникация между представители на различни култури.

Руските центрове са оборудвани с печатни, аудио и видео материали от Русия в основните тематични блокове: „Култура и изкуство“, „Наука“, „Образование“, „Руски език“, „История“, „Общество“, „Съвременна Русия“.

 

 • Библиотека – печатни издания на водещи руски издателства на руски език:
 • фантастика;
 • учебна литература;
 • учебници и учебни помагала;
 • научно-популярна литература;
 • детски издания;
 • книги по история, философия, психология, култура, изкуство, икономика, право;
 • речници на руския език, справочни публикации, енциклопедии;
 • Media Library – фонд от мултимедийна информация, включително аудио, видео и медийни материали.

Руските центрове на фонд „Руски мир“ са създадени с цел популяризиране на руския език и култура като важни елементи на световната цивилизация, подкрепа на програми за изучаване

на руския език в чужбина, развиване на междукултурен диалог и укрепване на взаимното разбирателство между народите.

Руските центрове са създадени да отразяват многообразието на руския свят, обединени от участието в руската история и култура. Руският свят е формиран от хора от различни националности и религии. Това са руснаци, и сънародници в чужбина, и представители на емиграцията, и чужди граждани, които проявяват искрен интерес към Русия.

Руските центрове осигуряват широк достъп до културното, историческото и литературното наследство на руския свят, методологията и практиката на руското образование, съвременните творчески идеи и програми. Центровете организират своята работа на принципите на откритост, публичност и толерантност.

Курсове по руски език за деца

Планове на обучение и продължителност при курсовете за деца и ученици

Обучението по руски език за деца се провежда в малки групи до 10 деца, с цел индивидуалната работа и подход към всяко дете.

При децата обучението по руски език e усвояване на лексика, водене на диалог, правилно изразяване при устна комуникация. Обучението е посредством натрупване на основна лексика и изрази.

Подходът при подбора и организацията на учебния материал е разчупен и комуникативен и е насочен към изграждане на умения за слушане с цел разбиране. Изборът на темите е съобразен с детското ежедневие и съответства на реалните интереси и възможности на децата, стимулира инициатива и самостоятелност. Уроците са разработени в диалогична форма, провокираща и усъвършенстваща уменията на децата да общуват на руски език. Текстовете са разнообразни, близки до ежедневната употреба на езика и отразяват руския бит и култура, а задачите към тях провокират интереса на децата към четене и подобряват лексикалните им умения. (разучаване на песнички и стихотворения).

Занятията се провеждат в уютна и приятна обстановка. Използват се алтернативни и игрови методи за преподаване на руски език. Обучението по руски език е съобразено с възрастовите характеристики на децата. Групите, които сформираме се базират както на възрастови особености, така и на степен на владеене на руски език.

Продължителността на курсовете за деца и ученици е три месеца. Обучението се осъществява в групи до 10 ученици. Учебните материали са вслючени в цената на курса.

Преподаватели по руски език

Обученията по руски език се водят от опитни преподаватели-филолози с опит в преподаването на практически руски език. Сформираме малки групи до 10 курсиста с цел индивидуална работа на преподавателя с всеки един от курсистите в групата. Всички наши преподаватели са завършили руска филология, специализирали са в Русия или са носители на езика и имат дългогодишен опит в преподаването на руски език. Акцентът на занятията по руски е върху изучаването и надграждането на езиковите умения и правилното устно и писмено изразяване с особеностите и спецификите в езика.

График

Графикът на езиковите курсове е фиксиран като дни и часове. При невъзможност курсистът да присъства на конкретно занятие, отсъствието е за негова сметка.

Продължителност на едно занятие – 90 мин.

За информация и записване: понеделник – петък 08:30-17:00 ч., събота от 08:30 – 14:00 ч. и на тел. 0886 997 366 или ни пишете на: ruskicenter@libsz.org

Клуб на ценителите на руската литература, култура и изкуство 

Клубът събира почитателите на руската култура по предварително изготвена програма за годината. Събитията ще бъдат обявявани на сайтовете на Руския център и на РБ „Захарий Княжески”. Разработваните теми обхващат руската литература, музика, театър, кино, изобразително изкуство и архитектура, ще се акцентира на заслужили обичта на публиката творци. В занятията на клуба ще се използват мултимедийните технически средства в Руския център, както и всички видове издания и електронни ресурси, налични в Центъра и в Регионалната библиотека.

За добрата информираност на нашите гости ще бъдат предоставяни рекламни материали по разглежданите теми.

Клуб „В гостях у сказки”

Клубът събира два пъти месечно малките почитатели на руската култура по предварително изготвена програма. Разработваните теми целят да запознаят децата с живота и бита на руския народ, да изградят езикови и речеви навици у децата, да раширят кръгозора им, да увеличат лексикалния им запас и да развиват чувство за естетиката.Руските народни приказки са първоосновата на руската култура и руската литература. Една приказка учи на смелост, доброта и други положителни човешки качества, но го прави без скучни наставления, просто показва какво може да се случи, ако човек не действа според съвестта си. Една приказка се характеризира с откриването на красотата в природата и човека, единството на естетическите и нравствените принципи, съчетанието на реалното и измисленото, живата графика и изразителността.

Продължителност на едно занятие – 60 мин.

В занятията на клуба се използват мултимедийните технически средства в Руския център, както и всички видове издания и електронни ресурси, налични в Центъра и в Регионалната библиотека.

За добрата информираност на нашите гости ще бъдат предоставяни рекламни материали по разглежданите теми.