Международният ден на шахмата в Руския център

От 1966 г. на 20 юли целият свят отбелязва Международния ден на шаха в чест на годишнината от основаването в Париж през 1924 г. на Международната шахматна федерация (FIDE), която включва повече от 160 държави.

Сътрудниците на Руския център организираха „Шахматен салон“, на който поканиха децата да играят шах. Въпреки лятната ваканция децата се събраха, за да се срещнат и да се запознаят с нашия гост Мирослав Митев – председател на шахматен клуб „Марица-Изток“ в град Раднево, треньор на 2019 година, многократен медалист, победител и съдия на много състезания по шах. Треньорът, който прилага методите на руската шахматна школа, разказа за историята на шаха, за видовете шахматни игри, за това, какво означава думата „шах“, за правилата на играта, за известните руски и български шахматисти и за ролята на шахмата не само в света на спорта, но и в световната култура. С голям интерес децата гледаха презентацията за учениците от шахматния клуб, за ярките победи и заслужените награди. Гостът с радост сподели своите впечатления от срещата с Анатолий Карпов, известния гросмайстор и световен шампион по шах, който през 2017 г. гостува в Стара Загора, за да открие XI-ия детски шахматен турнир „Тракийско Конче“ с участието на над 120 деца от различни градове на България. Децата с ентусиазъм участваха в мини-турнира. Всеки имаше възможност да играе с известен треньор.

Съвременният шахмат има дълга история, която е на повече от хиляда и половина години, превръщайки се от хазартна игра в интелектуална.

За пра-родител на шахмата се смята «чатуранга»,която се появява в Индия не по-късно от 6 век сл. Хр. По време на разпространението си в Близкия Изток, след това в Европа и Африка, правилата се променят. В настоящия си фид играта се оформя през 15 век. Правилата са окончателно стандартизирани през 19 век, когато започват да се провеждат международни турнири. Ето как шахът възникнал в Индия, се разпространява по целия свят и става неразделна част от човешката култура.

В Русия играта е известна от Средновековието и се споменава в хрониките от 13 век. В Русия Световният шахматен фестивал, както професионалисти, така и аматьори, се отбелязва на неофициално ниво от самото му създаване, което е свързано с голямата популярност на шаха. В различните страни тази игра има свое име. Руското име произхожда от персийския език: „шах“ и „мат“, което означава „владетелят е мъртъв“. В България играта се нарича по същия начин или накратко „шах“.

Историята на шаха в България все още не е напълно проучена и систематизирана. Първата информация, с която науката разполага, датира от управлението на цар Симеон Велики (893-927). Доказателство за това са четирите костни шахматни фигури, открити при археологически разкопки в древните български столици Плиска и Велики Преслав, чийто произход датира от 9-10 век. В средата на 19 век съвременният шах започва да се разпространява бързо в България.

Днес, благодарение на обучение по програмата на Руската школа по шахмат, Русия и България са сред най-добрите държави в този спорт, а Веселин Топалов, който стана първият български световен шампион по шахмат, и Антоанета Стефанова са сред най-добрите шахматисти в света.

В наши дни шахът, въпреки разпространението на различни компютърни игри, предизвиква същия интерес, както преди.

Руския център реши да не стои настрана и организира „Шахматен салон“, като покани децата да играят шах. Въпреки че сега е ваканция много деца се включиха и се с запознаха с нашия гост Мирослав Митев – президент на шахматен клуб „Марица Изток“ град Раднево и водещ треньор през 2019 г., многократен медалист, победител и съдия на много шахматни състезания. Треньорът, възпитаник на Руската школа разказа за историята и появата на шаха, за видовете шахматни игри, за това какво означава думата „шах“, за правилата на играта, за известни руски и български шахматисти и за мястото, което шахът заема не само в света на спорта, но и световната култура.

Децата слушаха с голям интерес историята и гледаха презентацията за спортистите на шахматния клуб, за ярките победи и заслужените награди. Гостът с удоволствие сподели впечатленията си от срещата с Анатолий Карпов, известният гросмайстор и световен шампион по шахмат, който през 2017 г. беше гост в Стара Загора, откривайки 11-ия детски турнир по шахмат „Тракийско конче“, в който участваха над 120 деца от различни градове на България. Гостът ни организира мини-турнир, в който децата с ентусазъм учасваха. Всеки имаше възможност да изиграе партия с известения треньор и да участва наравно в играта.

Сред участниците нямаше победители или победени. Играта протече в приятелска атмосфера.

Международный день шахмат отметили турниром в Русском центре

С 1966 года 20 июля весь мир отмечает Международный день шахмат, в честь годовщины основания в Париже в 1924 году Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в которую входят более 160 стран.
Современные шахматы прошли долгую историю, которой более полутора тысяч лет, превратившись из азартной игры в интеллектуальную.
Считается, что игра-прародитель, чатуранга, появилась в Индии не позже 6 века нашей эры. По мере ее распространения на Арабский Восток, затем в Европу и Африку, правила менялись. В том виде, который игра имеет в настоящее время, она сформировалась к 15 веку. Окончательно правила были стандартизированы в 19 веке, когда стали проводиться международные турниры. Так изобренные в Индии шахматы распространились по всему миру и стали неотъемлемой частью человеческой культуры.
На Руси игра известна со времен Средневековья и упоминается уже в летописях 13 века. В России Всемирный праздник шахматистов, как профессионалов, так и любителей, отмечается на неофициальном уровне с момента его возникновения, что связано с большой популярностью шахмат. В разных странах эта игра имеет свое название. Русское название берет начало из персидского языка: «шах» и «мат», что значит «властитель умер». В Болгарии игра именуется так же или коротко «шах».

История шахмат в Болгарии еще не до конца изучена и систематизирована. Первая доступная науке информация относится ко времени правления царя Симеона Великого (893-927). Доказательством этого являются четыре шахматные фигуры из кости, найденные во время археологических раскопок в древних болгарских столицах Плиска и Великий Преслав, происхождение которых датируется 9-10 веком. В середине 19 века современные шахматы стали быстро распространяться в Болгарии. Сегодня, благодаря обучению по программе Русской шахматной школы, Россия и Болгария входят в число сильнейших шахматных держав, а Веселин Топалов, ставший первым болгарским чемпионом мира по шахматам, и Антоанета Стефанова входят в число лучших шахматистов мира.
В настоящее время шахматы, несмотря на распространение различных компьютерных игр, так же востребованы, как и раньше. Им посвящен праздник, спортивные состязания профессионалов и любителей и тематические мероприятия. Сотрудники Русского центра решили не оставаться в стороне от столь замечательного события и организовали «Шахматную гостиную», пригласив ребят поиграть в шахматы. Несмотря на летние каникулы, дети собрались, чтобы встретиться и познакомиться с нашим гостем Мирославом Митевым – Президентом шахматного клуба «Марица-изток» города Раднево (старозагорская область), ведущим тренером 2019 года, многократным призером, победителем и судьей множества шахматных соревнований. Тренер Русской шахматной школы рассказал об истории возникновения шахмат, о видах шахматных игр, о том, что значит слово «шахматы», о правилах игры, об известных русских и болгарских шахматистах и о том, какое место занимают шахматы не только в мире спорта, но и мировой культуре. С большим интересом ребята слушали рассказ и смотрели презентацию о воспитанниках шахматного клуба, о ярких победах и заслуженных наградах. Гость с удовольствием поделился своими впечатлениями о встрече с Анатолием Карповым – знаменитым гроссмейстером и чемпионом мира по шахматам, который в 2017 году был гостем в Стара-Загоре, открывая 11 детский шахматный турнир «Тракийско конче», в котором принимали участие более 120 детей из разных городов Болгарии. Далее Мирослав Митев объявил о старте шахматной игры, наглядно объясняя важные понятия. Дети с увлечением участвовали в мини-турнире. У каждого была возможность сыграть партию с известным тренером и принять участие в сеансе одновременной игры. Среди участников не было ни победителей, ни побежденных. Игра прошла в дружеской обстановке.